યુનિકોડ ગુજરાતી ટાઇપરાઈટર -- Unicode-based Gujarati Editor (Beta version..) (Contact for help!) 

  કી–બોર્ડ પસંદ કરો